Dajka

Ágazat megnevezése:
Oktatás ágazat

Szakképesítés azonosító száma:
01193003

Szakképesítés megnevezése:
Dajka
Dajka képzés munkaterülete:

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a személyi gondozási ismeretek alkalmazására
higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére
a környezet gondozására, tisztántartására
a gyermek tevékenységének aktív segítésére
a munkavédelmi előírások betartására
empátiára, toleranciára
adekvát kommunikációra
- általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni
a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
módszeres munkavégzésre
differenciált bánásmódra
segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében
betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
szakemberekkel való együttműködésre
Dajka képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség:
Alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:
nem szükséges

Egészségügyi alkalmassági követelmény:
nem szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
nem szükséges
Dajka képzés időtartama: 500 óra
Dajka képzés munkaerő-piaci relevanciája:

A dajka bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermek nevelésében, gondozásában. A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek szakmai tudása, képzettségének minősége garantálja. A kisgyermekkortól az óvodáskor végéig tartó fejlődési ívben kiemelkedő szerephez jutnak a ragaszkodási kapcsolatok, kötődési élmények. A dajka a visszatérő találkozások, az együttesen átélt élmények, a közösen végzett tevékenységek által válik érzelmileg fontos személlyé kisgyermekkorban és óvodáskorban. E képesítés hivatott bővíteni azon szakemberek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő mellett biztosítja a fejlődés személyi feltételeit és a családdal történő együttműködést. Ez garantálja a társadalmi hasznosságát.
Vizsgára bocsátás feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, valamint a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása, a vizsgát megelőző hónap végéig.
A szakmai gyakorlat helyszínéhez a résztvevő arra alkalmas befogadó intézményt keres. A szakmai gyakorlat letölthető a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban, vagy bölcsődés, illetve óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézményben. A szakmai gyakorlat (amennyiben a tanulmányainak megfelelő intézményben foglalkoztatott) letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.